บริษัท ลาโบตรอน จำกัด บริจาคหลอดเก็บเลือดให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด ได้บริจาคหลอดเก็บเลือดจำนวน 6,000 หลอด ให้แก่นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบให้กับห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล  ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อย่างเร่งด่วน