ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ COVID-19

HUMASIS COVID-19 Ag Test

ชุดตรวจ HUMASIS COVID-19 Ag  เป็นชุดทดสอบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ lateral flow chromatographic immunoassay เพื่อตรวจวินิจฉัยเชิงคุณภาพ โดยตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2  จากตัวอย่างที่เป็น สารคัดหลั่งโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) บ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสก่อโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

  • เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสก่อโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เชิงคุณภาพ แบบตลับ (Cassette) ชนิดตรวจกรอง (Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค (Immunochromatographic assay) โดยตัวอย่างตรวจเป็น สารคัดหลั่งโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab)
  • สามารถตรวจจับแอนติเจนในส่วนของ Nucleocapsid และ RBD
  • ชุดตรวจมีค่าความไว (Sensitivity) 95.5% , ความจำเพาะ (Specificity) 100% (Retrospective study) และมีค่าความไว (Sensitivity) 100% , ความจำเพาะ (Specificity) 100%  (Prospective study) 
  • ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

Infectious Disease

HUMASIS Dengue NS1 Ag Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette)ใช้ตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่  (Dengue NS1 Ag) ในเลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay  ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Dengue IgG/IgM Ab Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette)  ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG ใน เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Dengue Combo Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาทั้งแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่  (Dengue NS1 Ag) และแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG ใน เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Influenza Ag Plus card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B เชิงคุณภาพแบบได้ผลเร็ว ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นNasal swab หรือ Nasopharyngeal swab หรือ Throat swabโดยใช้หลักการ  Immunochromatographic assayขนาดบรรจุ 30 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Influenza A/ B Strip

เป็นชุดตรวจแบบแถบทดสอบ (Strip) ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B เชิงคุณภาพแบบได้ผลเร็ว ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นNasal swab หรือ Nasopharyngeal swab หรือ Throat swabโดยใช้หลักการ  Immunochromatographic assayขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS FLU/RSV Combo

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B และไวรัส respiratory syncytial virus (RSV) ชนิด A, A2 และ B ในตลับเดียวกัน เชิงคุณภาพแบบได้ผลเร็ว ในสิ่งส่งตรวจที่เป็น  Nasopharyngeal swab โดยใช้หลักการ  Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 30 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Malaria Pf/Pan Card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา แอนติเจนชนิด HRP-2 ของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum (PfHRP-2) และแอนติเจนชนิด pLDH ของ Pan Plasmodiumในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน (Whole blood) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง

HUMASIS Chlamydia Card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา Chlamydia trachomatis จากปากมดลูกและอวัยะเพศชาย โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 25 แถบต่อกล่อง

HUMASIS H.pylori Card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ
H. pylori ในเลือดครบส่วน ซีรั่ม หรือพลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 30 แถบต่อกล่อง

Cancer Markers

HUMASIS AFP Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา Alpha Fetoprotein (AFP) ใน Serum  หรือ Plasma โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 30 ตลับต่อกล่อง

HUMASIS PSA Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา Prostate specific antigen (PSA) ใน Whole blood, Serum  หรือ Plasma โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 30 ตลับต่อกล่อง

Hepatitis virus

HUMASIS HBsAg Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Surface Antigen) ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นซีรั่ม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay  ขนาดบรรจุ 25 ตลับต่อกล่อง

HUMASIS Anti-HBs Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Surface Antigen) ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นซีรัม หรือพลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay ขนาดบรรจุ 25 ตลับต่อกล่อง

HUMASIS HCV Card 30/ box

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (anti-Hepatitis C Virus antibody) ใน เลือดครบส่วน ซีรั่ม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay  ขนาดบรรจุ 30 ตลับต่อกล่อง

Cardiac markers

HUMASIS Troponin I Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา cardiac Troponin I (cTnI) โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็นเลือด (Whole blood) พลาสมา (Plasma) และ ซีรั่ม (Serum) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay เพื่อการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction)

ขนาดบรรจุ 10 ตลับต่อกล่อง