News & Activity

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด บริจาคหลอดเก็บเลือดให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด บริจาคหลอดเก็บเลือดให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์ บริษัท ลาโบตรอน จำกัด ได้บริจาคหลอดเก็บเลือดจำนวน 6,000 หลอด ให้แก่นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบให้กับห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล  ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อย่างเร่งด่วน

customer service

สอนการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย อบรมและสอนการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว GlucoNavii pro โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ชอบมากค่ะ เนื่องจากความทันสมัยใช้งานง่าย ค่าถูกต้องแม่นยำของตัวเครื่อง รวมถึงมีระบบทิ้งแถบตรวจโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ลดอัตราการติดเชื้อการจากปฎิบัติงาน